Har du fått ett uppdrag att digitalisera din del i samhällsbyggnadsprocessen men vet inte hur du starta arbetet?
Eller undrar du hur plan- och bygglovsprocessen kan få ett smidigare informationsflöde?

BonaCordi erbjuder praktiska workshops för att förflytta dig från insikter till handling för att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess med ett obrutet informationsflöde och med ett tvärsektoriellt samarbete.
BonaCordi samarbetar i dessa workshops med ledande aktörer datainsamling och användare av parametrisk design.

Projektanpassad geodatainsamling i tidiga planeringsskeden

Genom tester i verkliga planeringsprojekt får ditt team/enhet möjlighet att undersöka olika val av insamlingsmetoder av geodata i tidiga planeringsskeden.  Datainsamling som är skräddarsydd för det pågående planprojektet och vilka möjligheter som ges med  ett punktmoln. Vi arbetar tvärsektoriellt med blandade kompetenser för att utreda olika perspektiv och tillägna oss nya lärdomar.

Planbesked med stöd av parametrisk design

Genom tester i verkliga ansökningar om planbesked  får ditt team/enhet  undersöka möjligheterna med att granska en ansökan med stöd av parametrisk/generativ design. Vi arbetar tvärsektoriellt med blandade kompetenser för att utreda olika perspektiv och tillägna oss nya lärdomar.
Från strukturplan till detaljplan - ett obrutet informationsflöde 

Genom tester i verklig levererad strukturplan  får ditt team/enhet möjlighet att undersöka ett obrutet informationsflöde. Vi går igenom vilken information som finns 3D modellen och hur informationen kan återanvändas i förslag till detaljplan. Vi arbetar tvärsektoriellt med blandade kompetenser för att utreda olika perspektiv och tillägna oss nya lärdomar.

Framtidens bygglovsgranskning med digital detaljplan som grund

Genom tester i verkliga ansökningar om bygglov  får ditt team/enhet undersöka möjligheterna med att granska en ansökan med BIM (Building information modell), där sökanden själv tagit fram en markmodell över sin tomt. Vi arbetar tvärsektoriellt med blandade kompetenser för att utreda olika perspektiv och tillägna oss nya lärdomar. Som inspiration använder vi  Argusmetoden

Föreläsningar och Workshops

För att väcka nyfikenhet, lust och mod att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, erbjuder BonaCordi genom Elisabeth Argus inspirerande motiverande föreläsningar och praktiska workshops. Åhörare får ta del av framtidsscenarier baserade på erfarenheter och resultat från genomförda innovationsprojekt. Därutöver ges konkreta tips för att starta din digitaliseringsresa och med genom praktiska workshops ta dig från insikter och kunskap till genomförande.

Elisabeth hjälper dig att kunna se helheten och ge förutsättningar för nytänkande för att utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess. Vi hjälper ledare inom kommunen, byggföretag och andra samhällsbyggande verksamheter med digital omställning när det gäller att utveckla ett obrutet informationsflöde och etablera ett tvärfunktionellt arbetssätt.

Exempel på kommuner som anlitat Elisabeth:
  • Linköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Ulricehamns kommun, miljö och samhällsbyggnad
  • Trellborgs kommun, kommunledningsförvaltningen
  • Värmdö kommun, samhällsbyggnadskontoret
  • Västra Gästrikslands samhällsbyggnadsförvaltning


"Det var mycket intressant och inspirerande att ha dig här" ,
Kajsa Leidek, Ulricehamns kommun
"Värdefullt inspel till vår verksamhet och fortsatta arbete",
Yvonne Mickels , Västra Gästriksland

Kontakta Elisabeth för mer information