Våra uppdrag

Storstockholms Geodataråd har valt BonaCordi AB och Elisabeth Argus  för att ta fram en förstudie i syfte att ta fram en genomförandeplan för samverkan till att realisera enhetliga digitala detaljplaner för Stockholms Läns kommuner. Uppdraget genomförs december 2019 -  mars 2020.


2019-12-18

IHM Business School har valt BonaCordi AB och Sverker Annersand för att ta utbilda deras pedagoger  i ADHD och Autism på jobbet och i studier. Uppdraget genomförs våren 2020. 


BonaCordi  har beviljats medel till ett forskningsprojektet Info Spread som jobbar med kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande samt testar  en metod för 3D modellbaserad bygglovsansökan. projektet leds av Elisabeth Argus och kommer att genomföras under 2019.

Kommunikationsinsatserna planeras att ske i form av webbinarium, föreläsningar och workshops som ett bidrag till att få till stånd en framtida digital samhällsbyggnads-process på regional och lokal nivå.

Info Spread kommer att testa 3D-modellbaserad bygglovsansökning med fokus på ansökningar från privatpersoner. Testet omfattar även möjligheterna till att ta emot och besluta om bygglov med ett 3D-modellbaserat underlag. Testet förväntas leda till en diskussion om förändrat arbetssätt i samband med enklare bygglovsansökningar. Läs mer om projektet här.
Är du intresserad av att medverka? Kontakta, elisabeth.argus@bonacordi.se
076-76 44 100


IQ Samhällsbyggnad har tecknat ramavtal med BonaCordi AB. Elisabeth Argus har fått uppdraget att projektleda projektet DigSam- digital samhällsbyggnadsprocess.  

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga att genomföra översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter.

Därutöver kommer projektet att kartlägga möjligheterna till enklare lagring och åtkomst av data samt vilka upplevda juridiska hinder som finns för en digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och kommer att pågå till december 2019.

Läs mer om projektet här. Linköpings kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i väljer BonaCordi AB för kunskapshöjande föreläsningar och facilitering av workshops avseende digitaliseringens möjligheter. Arbetet genomförs 2017-2018


EN SNABBARE OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING KRÄVER DIGITALISERADE PROCESSER!

Elisabeth Argus och Eva Schelin talade på konferensen Smart städer november 2017.

Hur ska vi snabba upp processerna för att underlätta och möjliggöra ett hållbart samhällsbyggande?

Vad ska regeringen göra, vad ska kommunerna göra, vad ska det privata näringslivet och våra lärosäten göra för att ta Sverige till en frontposition inom hållbart samhällsbyggande?

Eva Schelin är vd för IQ Samhällsbyggnad sedan två år tillbaka, och har lång erfarenhet från befattningar rörande forskning och innovation, både den privata och offentliga sidan. IQ Samhällsbyggnad är djupt involverade i digitalisering av samhällsbyggnadssektorn, och driver bland annat det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Eva ingår i regeringens samverkansgrupp för Smarta Städer och var projektledare för rapporten ”Digitalisering av planprocessen” som lämnades till regeringskansliet i början på 2017, och som har fått till följd flera regeringsuppdrag och utredningsinitiativ.

Elisabeth Argus är egenföretagare för BonaCordi AB och styrelseordförande för branschorganisationen Geoforum Sverige. Elisabeth har genom sina tidigare roller som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och stadsingenjör i Stockholms stad goda meriter och bred erfarenhet inom geodatabranschen samt kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen. Elisabeths nuvarande uppdrag är bland annat att projektleda två standardiseringsprojekt inom Smart Built Environment, Smart planering för byggande och Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

På konferensen Smarta städer kan du lyssna till Eva Schelin och Elisabeth Argus under deras föredrag om förnyelsen och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

2017-04-28

Kommunlantmäteriet inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun har valt BonaCordi AB och Elisabeth Argus  för att ta fram "Strategi för Lantmäteriet". Uppdraget startade den 29:e maj 2017 och avslutades januari 2018.


2017-05-04

Elisabeth Argus på BonaCordi AB har fått uppdraget att leda projektet "Digitaliserad samhällsplaneringsprocess" ett Vinnova finansierat innovationsprojekt med säte hos IQ Samhällsbyggnads och innovationsprogrammet Smart Built Environment
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/170505-insatser/

Elisabeth Argus är projektledare för Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov, ett av flera projekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. I dagens samhällsbyggnadsprocess finns det glapp i informationsflödet, dessa glapp vill man med hjälp av projektet täppa igen.

Det är en mängd olika aktörer idag som producerar geodata och byggnadsinformation. Idag cirkulerar informationen i separata kretslopp. Detta projekt ska hitta ett gränssnitt för att integrera geodata och byggnadsinformationsmodeller (BIM). Förutom sin projektledarroll är Elisabeth även egen företagare för BonaCordi och styrelseordförande för branschorganisationen ULI Geoforum. Läs hela intervjun.


Kick-off för "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov".
Den 9 februari samlades omkring 50 projektdeltagare för kick-off i det strategiska projektet "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov". Projektet bedrivs inom programmets fokusområde "Standardisering".

Under en lyckad heldag fick deltagarna information från Smart Built Environments programledning och från projektledningen. De fem arbetsgrupperna inom projektet presenterade sig själva och berättade om vad de ska åstadkomma inom respektive delprojekt och hur delprojekten hänger ihop. Nätverkande och erfarenhetsutbyte var också en viktig och uppskattad del av kick-offen. Läs mer om kick-offen


Elisabeth Argus intervjuas av BIM Alliance

"Målsättningen är ett obrutet och effektivt informationsflöde mellan aktörerna i samhälls-byggnadsprocessen"
2016-12-21
Elisabeth Argus, vd på BonaCordi AB och ordförande i föreningen ULI Geoforum, är projektledare för Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. Projektet har precis startats upp inom Smart Built Environments fokusområde Standardisering och ska titta på standardisering och integrering mellan geodata/GIS och BIM. Vi har bett Elisabeth berätta mer om projektet.

Läs intervjun med Elisabeth Argus på BimAlliance hemsida


Branschnyheter

ULIGeoforum-info Skapad den 08 maj 2016

Elisabeth Argus ny ordförande för ULI Geoforum

På ULI Geoforums årsmöte den 26 april valdes Elisabeth Argus till ny ordförande för ULI Geoforum. Elisabeth är tjänstledig från sin roll som stadsingenjör/avdelningschef på Stockholms stad och driver nu det egna företaget BonaCordi. Ytterligare två styrelseledamöter är nya inom ULI Geoforum.

Vi är mycket nöjda med att kunna meddela att Elisabeth Argus är ny ordförande för branschorganisationen ULI Geoforum. Elisabeth har en bred erfarenhet och goda meriter inom geodatabranschen. Exempelvis var hon med och startade GIS-samverkan Södertörn 2004, i sin roll som mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Efter Botkyrkatiden blev hon stadsbyggnadschef i Tyresö kommun, där hon jobbade med processer och effektivisering på stadsbyggnadskontoret. I rollen som stadsingenjör på Stockholms stad har hon bland annat skapat förutsättningar för att utveckla nya arbetsmetoder med interaktionsteknik och 3D-visualisering och fått politikernas gensvar för öppna geodata. Elisabeth har även erfarenheter från den privata sidan, som konsult på Sweco Position och projektledare på Blom.

– ULI Geoforum står inför den viktiga uppgiften att vara vägvisare för geodatabranschen i en tid med digitaliseringens andra våg och snabba förändringar. Jag uppskattar förtroendet och möjligheterna att leda och delta i pågående och kommande förändringsarbete, säger Elisabeth Argus.