Ledarskap

Elisabeth Argus, har under sina mer än 20 års långa erfarenhet som chef och ledare märkt betydelsen av ett ledarskap som utmärkts av god överblick över utvecklingen inom samhällsbyggnadsområdet, helhetstänk, god kommunikativ kompetens samt förmåga att driva och genomföra förändringar genom entusiasm och engagemang. Detta motiverar medarbetarna i förändringsprocessen.

"Att vara i verksamheten och se medarbetarnas behov är avgörande för att lyckas med organisationens utveckling och att få saker att hända!"

Vi erbjuder tjänster som projektledning, projektstöd, beställarstöd, inspirationsföreläsningar, workshops och underlätta samverkan mellan lantmäteribranschen och byggbranschen.


Innovativt ledarskap

Innovativt ledarskap innebär att tillämpa nytänkande i det egna företaget inkluderande strategier för kontinuerlig omvärldsbevakning, lust och mod att experimentera och pröva nya strategier samt ett kritiskt ifrågasättande av nuvarande arbetssätt.

Alla innovationsprocesser är beroende av ett drivande och kompetent ledarskap. Företag som inte har sin egen förnyelse högst upp på dagordningen har generellt en låg innovationsförmåga. Detta är en utmaning för dagens chefer då det krävs en helt ny typ av ledarskap än det traditionella för att lyckas.

BonaCordi hjälper dig att kunna se helheten och ge förutsättningar för nytänkande.

Leda i förändring

För att använda en alltmer ökande digitalisering och nyttja dess fördelar krävs ökade kunskaper och färdigheter samt förmåga att bryta invanda möster i arbetssätt och ledarskap. Förändringarna i den ökade digitaliseringens spår berör inte enbart teknikfrågor utan innehåller ett stort behov av anpassningar på individ- och företagsnivå. Dessa behöver införas stegvis i en genomtänkt utvecklingsprocess. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs modiga starka ledare som kan driva förändringar.

BonaCordi hjälper dig som ledare att se och stegvis införa de förändringar som digitalisering och ny teknik ställer krav på.

Mentorskap / coaching

Privata och offentliga organisationer har mycket att vinna på att använda mentorskap som en del i ett utvecklingsarbete vilket är mätbart i ekonomiska termer, kundnytta eller i medborgarnytta.

Vi på BonaCordi med mångårig cheferfarenhet och psykologisk kompetens erbjuder mentorskap och coaching. Vi menar att mentorskap handlar om verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och affärsnytta och att det sker via stöd åt enskilda individer i deras yrkesroller och personliga utveckling.

Läs mer på Arbetsmiljö och Mental hälsa